Revista

Sumar, cuvânt înainte (pdf)


Cultul Sfintei Cruci în vremea lui Ştefan cel Mare
mai mult


Ştefan cel Mare şi cultul Sfintei Cruci
mai mult


Un dar pierdut şi posibila lui semnificaţie
mai mult


Steagul „de luptă” al lui Ştefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană?
mai mult


Vitejii lui Ştefan cel Mare
mai mult


Boieri şi „domenii” în ţinutul Vaslui înainte şi în vremea lui Ştefan cel Mare
mai mult


O problemă de demografie istorică de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare
mai mult


Lucruri noi despre Ştefan cel Mare
mai mult

,
Călugărirea lui Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică
mai mult


Ştefan cel Mare în sursele veneţiene: câteva consideraţii
mai mult


Ştefan cel Mare al Moldovei şi Zaccaria Ghizolfi, seniorul din Matrega: câteva note despre relaţiile lor
mai mult


Feudele ardelene ale lui Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor
mai mult


Biserică şi Putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV
mai mult


Gesturile puterii la Ştefan cel Mare
mai mult


Ctitorii Dobrovăţului. Înrudiri posibile
mai mult


„Cavalcada” de la Pătrăuţi. Inscripţiile picturii
mai mult


Zidirea Mănăstirii Putna. Semnificaţii şi împrejurări
mai mult


Sfinţirea Mănăstirii Putna
mai mult


Cine a fost Sfântul Ghenadie de la Putna?
mai mult


Ion Neculce şi tradiţiile Putnei
mai mult


Ioachim, Theoctist I şi sfârşitul „perioadei bizantine”
mai mult


Ştefan cel Mare şi Transilvania. Un inventar critic, date nevalorificate şi interpretări noi
mai mult


Inventarul de odoare şi obiecte ale Mănăstirii Putna (1796)
mai mult


Adevărata identitate a unei broderii liturgice din tezaurul Mănăstirii Putna
mai mult


Tripticul „lui Ştefan cel Mare” de la Mănăstirea Putna
mai mult


Primul ciclu cunoscut al Arhanghelului Mihail din pictura murală a Moldovei medievale
mai mult


„Aceşti pani au murit în război cu turcii”
mai mult


Redemptor Noster. Moldova şi Respublica Christiana la 1476–1477
mai mult


Maria Despina, doamna lui Radu cel Frumos
mai mult


Cercetări asupra organizaţiei armatei moldovene în Evul Mediu
mai mult


O carte domnească inedită de la Mihai Racoviţă voievod
mai mult


Umbra lui Dragoş. La Putna
mai mult


O datină bizantină: vălurile bisericeşti din veşminte domneşti şi boiereşti
mai mult


Paralelisme neîntâmplătoare
mai mult


Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale moldoveneşti din secolul al XV-lea. Studiu de caz: Mănăstirea Putna
mai mult


Ilie Cantacuzino, ctitorul bisericii de la Sihăstria Putnei
mai mult


Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818)
mai mult


Egumeni ai Mănăstirii Putna din secolele XVIII–XX. Chipuri şi morminte
mai mult


Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti (1676–1677)
mai mult


Evloghie dascălul şi fiul său, Gheorghe, traducători şi copişti pentru Mănăstirea Putna
mai mult


Un vechi odor al Sfintei Mănăstiri Putna. Note pe marginea folosirii monogramelor şi a „semnelor geometrice” în emblematica şi heraldica medievală românească
mai mult


Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Cărţile de oaspeţi ale Putnei. Între istorie şi eternitate
mai mult


Pelerinajele la Putna în perioada interbelică (1918–1925) – mijloc de întărire a unităţii naţionale. Ecouri din presă
mai mult


Un odor regăsit: cununa moaştelor Sfântului Simeon de la Muntele Minunat (1463)
mai mult


Taina mormântului de la Mirăuţi. Un indiciu spre dezlegare
mai mult


Informaţie, propagandă, mistificare: scrisoarea din 25 ianuarie 1475
mai mult


Portrete paralele: Filip cel Bun şi Ştefan cel Mare
mai mult


Veniturile mitropoliei şi episcopiilor moldoveneşti în vremea lui Ştefan cel Mare. Provenienţă şi modalităţi de colectare
mai mult


Începutul domniei lui Ştefan cel Mare şi activitatea franciscanilor observanţi în Moldova
mai mult


Amintirea lui Ştefan cel Mare la Colomeea
mai mult


Cronologii controversate în istoria lui Ştefan cel Mare. Observaţii asupra izvoarelor
mai mult


Respublica Christiana şi Moldova (1471–1474)
mai mult


Manuscrise din domnia lui Ştefan cel Mare (I)
mai mult


Mărturii documentare privind patrimoniul religios al Mănăstirii Putna în perioada 1775–1918 (I)
mai mult


Politica externă a lui Ştefan cel Mare: opţiunea polonă (1459–1472)
mai mult

,
Sfidarea lui Mehmed Cuceritorul de către Uzun Hassan. Un izvor inedit
mai mult


Declanşarea războiului, victorii şi intrări triumfale în Moldova lui Ştefan cel Mare: evenimente, reprezentări, interpretări
mai mult


De la Liov la Colomeea. Observaţii privind ceremonialul depunerii omagiului de către domnii moldoveni
mai mult


Moştenirea celor dintâi sfetnici ai lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Noi documente de la Ştefan cel Mare şi de la înaintaşii săi
mai mult


Două manuscrise moldoveneşti din colecţia Mănăstirii Schimbarea la Faţă de lângă Veliko Târnovo
mai mult


Două manuscrise de la Schitul Mare (Maniava) aflate la Mănăstirea Putna
mai mult


Ştefan cel Mare într-o viziune poporană la 1871–1873
mai mult


Descendenţi ai lui Ştefan cel Mare în familia Wiśniowiecki. Câteva noutăţi
mai mult


Bogdan al III-lea – note de antropologie politică
mai mult


Contribuţii pentru istoria domniei lui Bogdan al III-lea
mai mult


Atributele imperiale ale cetăţii Suceava
mai mult


Cetatea de scaun a Sucevei. O ipoteză
mai mult


Suceava în imaginarul medieval
mai mult


O locuinţă din timpul domniei lui Ştefan cel Mare pe Câmpul Şanţurilor de la Suceava – casa din zona B
mai mult


Izvoarele istoriei, istoria izvoarelor. Pisania cu stemă (1492) de la cetatea Sucevei
mai mult


Inscripţia din 1550 de la cetatea Sucevii
mai mult

,
Pomelnicul Mănăstirii Voroneţ. Studiu şi text
mai mult


Manuscrise din domnia lui Ştefan cel Mare (II)
mai mult


Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea ecleziastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local
mai mult


Data epistolei lui Uzun Hasan către Ştefan cel Mare. Noi contribuţii
mai mult


Izvoare otomane privind Moldova lui Ştefan cel Mare
mai mult


O altă istorie: campania din 1497 în „Jurnalele” lui Marino Sanudo
mai mult


Despre „soarele de amiază” din stema lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Mănăstirea Voroneţului. Arheologie şi istorie
mai mult


Ctitorii Voroneţului
mai mult


Ştefan cel Mare şi Daniil Sihastrul. O nouă perspectivă
mai mult


Antonie, mitropolit al Moldovei, al Cernigovului şi al Belgorodului
mai mult


Mitropolitul Antonie, Ion Neculce şi ruşii
mai mult


Nichifor Sidis, mitropolit al Moldovei (1740–1750), predecesorul lui Iacov Putneanul
mai mult


Mitropolitul Iacov Putneanul şi „necazul de obşte” al Moldovei
mai mult


Monahism, filiaţie şi paternitate duhovnicească în timpul mitropolitului Iacov Putneanul
mai mult


Un învăţător al neamului: Iacov Putneanul
mai mult


Mitropolitul Iacov Putneanul, al doilea ctitor al Mănăstirii Putna
mai mult


Un colaborator al lui Iacov Putneanul: ieromonahul Nathan(ail)
mai mult


Arhimandritul Vartolomei Mazereanu şi activitatea sa. Noi contribuţii
mai mult

,
Mitropolitul Iacov Putneanul către obştea Mănăstirii Putna
mai mult


Scrisori putnene în arhive ardelene
mai mult


Mărturii ale relaţiilor Mănăstirii Putna cu Biserica Rusă
mai mult


Documente înstrăinate din arhiva veche a Mănăstirii Putna
mai mult


Vartolomei Mazereanu. Noi contribuţii
mai mult

,
Pomelnicul Bisericanilor scris la Mănăstirea Putna
mai mult

,
Un pomelnic sucevean şi autorul său putnean
mai mult


Chipuri de cărturari putneni: ieromonahul Sevastian Gheorghiescu
mai mult


Icoane ale maeştrilor ruşi din secolul al XV-lea la Mănăstirea Putna. Registrul apostolilor şi prăznicarele
mai mult


Tradiţie şi adevăr istoric. Despre două icoane emblematice ale Mănăstirii Putna
mai mult


O carte românească regăsită: Octoihul mitropolitului Dosoftei
mai mult


Colecţiile de carte veche din biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Ghervasie de la Putna şi Daniil de Strehaia
mai mult


Schiturile şi metoacele Mănăstirii Putna
mai mult


Iacov Putneanul, ctitor al renaşterii Sucevei din veacul al XVIII-lea
mai mult


Constantin Cehan Racoviţă voievod şi Mănăstirea Putna
mai mult


Testamente de monahi putneni din secolul al XVIII-lea
mai mult


Două note privitoare la istoria Mănăstirii Putna
mai mult


Cercetări arheologice la biserica Mănăstirii Sfântul Ilie
mai mult


Mitropolitul Maxim Brancovici, Bogdan al III-lea şi legăturile Moldovei cu Biserica sârbă
mai mult


Trei „probleme” din biografia lui Ştefan cel Mare
mai mult


„Boierii noştri credincioşi”. Conexiuni genealogice în sfatul domnesc al lui Ştefan cel Mare
mai mult


Monarhul ideal în imaginarul Evului Mediu. René d’Anjou şi Ştefan cel Mare
mai mult


Câmpurile de bătălie – locuri ale memoriei. O nouă mărturie
mai mult


Relaţii diplomatice între Marele Ducat al Lituaniei şi Moldova (1492–1501)
mai mult


Despre începuturile Mănăstirii Moldoviţa
mai mult


Maica Domnului Apărătoare Doamnă şi hramul Mănăstirii Putna
mai mult


Documente de la Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea unor menţiuni vechi
mai mult


Bucvarul mitropolitului Iacov Putneanul
mai mult


Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene
mai mult


Cronica lui Tursun bei despre Ştefan cel Mare. O nouă tălmăcire
mai mult


1475: atacul otoman asupra Cetăţii Albe
mai mult


Două Liturghiere arhiereşti copiate de ieromonahul Ghervasie de la Putna (1676–1677). Preliminarii filologice
mai mult


În jurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna (BAR Cluj, ms. sl. 2)
mai mult


Două note privitoare la patrimoniul Mănăstirii Putna
mai mult


Portretele egumenilor Mănăstirii Putna. Câteva rectificări
mai mult


Statutul Cuviosului Daniil Sihastrul la mijlocul secolului al XVI-lea şi o posibilă semnificaţie
mai mult


O danie a lui Iacov Putneanul şi semnificaţiile ei
mai mult


Inventare bisericeşti din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuţi
mai mult


Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare la Iaşi – moment de efervescenţă naţională
mai mult


Mitropolitul Bucovinei Tit Simedrea şi Sfânta Mănăstire Putna. (Pe marginea unor noi documente şi mărturii)
mai mult


O întâmplare din Ţara Sfântă a secolului al XII-lea şi legenda mamei lui Ştefan cel Mare
mai mult


Pomenirea lui Ştefan cel Mare la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. Mărturii, ipoteze, întrebări
mai mult


Ştefan cel Mare şi cultul sfinţilor locali. Ipoteze de lucru şi limitări documentare
mai mult


Despre solidarităţi şi descendenţe la boierii lui Ştefan cel Mare. Câteva precizări
mai mult


O pagină din istoria bibliotecii Mănăstirii Putna
mai mult


Manuscrisele slave de la Putna. O revenire
mai mult


Cărţi româneşti tipărite de mitropolitul Dosoftei: coligatul 2505 din biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Un manuscris putnean inedit în vremea egumenului Teofil Patraş (1901–1917)
mai mult

,
Hrisoavele domneşti din 1760, 1762 şi 1767 pentru Iacov Putneanul; text şi metatext
mai mult

,
Mănăstirea Putna. Imagini regăsite şi imagini controversate
mai mult


Despre donatorii unor obiecte din tezaurul Mănăstirii Putna. Note prosopografice
mai mult


Câteva observaţii privitoare la „locul” bisericii Sf. Dumitru din Suceava şi „ograda domnească” în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
mai mult

,
Ţara Românească, Moldova şi bătălia de la Başkent
mai mult


Ştefan vodă la Cetatea Albă
mai mult

,
Campania otomană din 1484. Mărturia lui Ibn Kemal
mai mult


Ştefan cel Mare între cruciadă şi „apărarea Ortodoxiei” (1499–1502)
mai mult


Steagurile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. Certitudini şi ipoteze în lumina informaţiilor mai vechi sau mai noi
mai mult


Egumenii Putnei (secolele XV–XVII). Capcane false, controverse inutile
mai mult


Pomelnice din Mănăstirea Putna
mai mult


Din nou despre Ghervasie de la Putna
mai mult


Doisprezece ani de viaţă putneană sub egumenul Grigorie Volcinschi (1919–1931)
mai mult


File de jurnal şi alte documente inedite din arhiva personală a eclesiarhului putnean Lavrentie Kirilescu
mai mult


Alte pelerinaje putnene în perioada interbelică
mai mult


O descriere uitată a Mangopului
mai mult


De la text la imagine: reprezentări ale scenei Aducerii moaştelor Sf. Ioan cel Nou la Suceava în arta medievală moldovenească
mai mult


Născută spre a fi doamnă: Maria, ultima soţie a lui Ştefan cel Mare
mai mult


În căutarea modelelor Evangheliarelor domneşti româneşti In Search of a Model for Illuminated Royally Commissioned Gospels in Romania
mai mult


Liturghierul de la Suceviţa, 1607 – un manuscris regăsit
mai mult


De la neumă la interpretare sau despre procesul compoziţional în muzica bizantină
mai mult


Manuscrisul muzical de la Dragomirna
mai mult


„Cel Mare”. Mărturii și interpretări
mai mult


Case domneşti în cuprinsul mănăstirilor din Moldova
mai mult


Ştefan cel Mare şi turcii: războiul pierdut (1473–1486). Două documente
mai mult


Din istoria scrierii de carte la Mănăstirea Putna în secolele al XV-lea – al XVI-lea (copiştii şi cărturarii sfântului lăcaş)
mai mult

,
Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri
mai mult


Un monument epigrafic și heraldic recuperat: pisania cu stemă de la Putna (1481)
mai mult


Pomelnicul Mănăstirii Putna (1756)
mai mult


Trei cercetători ai istoriei lui Ștefan cel Mare
mai mult

,
O scrisoare pierdută. Ștefan cel Mare și boierii de margine ai Țării Româneşti
mai mult


Misiunea lui Jan Ossolinski şi problema Ţării de Jos la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Boierii lui Ştefan cel Mare. Conexiuni genealogice şi moşteniri heraldice
mai mult


Contribuţii la datarea donației Ciceului și Cetății de Baltă lui Ștefan cel Mare
mai mult


Ştefan „cel Bătrân” în cronica lui Giacomo di Pietro Luccari
mai mult


Pregătirea comemorării lui Ştefan cel Mare în 1954 potrivit unor documente ale Partidului Muncitoresc Român
mai mult


Ștefan cel Mare și naționalismul: Domnitorul ca etno-simbol
mai mult


Ștefan cel Mare și Mănăstirea Bistrița
mai mult


Un monah putnean din Ţara de Jos: Dionisie Hudici
mai mult


Mitropolitul Gavriil Callimachi şi Mănăstirea Putna
mai mult


Egumenii Mănăstirii Putna. Contribuţii
mai mult


Arhimandritul Teofil Patraş – portret „en miettes”
mai mult


Optsprezece ani de viaţă a Putnei în documente de arhivă (1900–1918)
mai mult


Arhiepiscopul Victorin Ursache al Americii (1912–2001)
mai mult


Efectele Decretului 410/1959 privitor la viaţa monahală asupra mănăstirilor din regiunea Suceava
mai mult


Câteva observații despre Moise ca model biblic de conducător și Viața lui Moise în frescele de la Mănăstirea Sucevița
mai mult


O cahlă de la Baia şi complicatele ei mesaje decorative
mai mult


Cronica otomană „Tarih-i Sultan Bayezid” (T.K.S.M., Fond Revan 1272)
mai mult


Legende, mituri și povești în istoria Mănăstirii Putna
mai mult


Alexandru cel Bun – sfârşit de domnie
mai mult


Un manuscris necunoscut copiat la porunca lui Iliaş, voievodul Moldovlahiei
mai mult


Moldova şi Persia. Extrase din cronica lui Hasan Rumlu privitoare la confruntările moldo-otomane din vremea lui Ştefan cel Mare
mai mult

,
Un document de la Ștefan cel Mare, într-o colecție particulară din Franța
mai mult


„Pretendenţa” lui Luca Arbore la tronul Moldovei
mai mult

,
Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529)
mai mult


Istorie putneană imaginară în pomelnicul Mitropoliei Moldovei (1754)
mai mult


Mănăstirea Putna în timpul stăreţiei lui Atanasie Prelipceanu (1932–1937)
mai mult


Sub umbra aripilor tale: O imagine neobișnuită a Sfintei Parascheva ?
mai mult


Un frate necunoscut al lui Petru Rareş
mai mult


Un tablou votiv regăsit
mai mult

,
Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos şi Petru Rareş. O inscripţie referitoare la cumpărarea unei mori de apă în 1533
mai mult


Vlad Vodă Vintilă şi Mănăstirea Humor
mai mult


Un manuscris din perioada lui Iliaş Rareş, în Biblioteca Sileziană (Śląska) din Katowice (Polonia)
mai mult


Averea Mănăstirii Probota până în vremea lui Petru Rareş. Valoare economică şi semnificaţii simbolice
mai mult


Ştiri, politică şi război în Moldova lui Ştefan cel Mare
mai mult


Salutatio: o posibilă moştenire din dreptul bizantin în Moldova lui Ştefan cel Mare
mai mult


„El Capitano Generale del Re d’Ungheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Statut şi prestigiu reflectate în limbajul diplomatic al epocii lui Ştefan cel Mare
mai mult


Observaţii privind armistiţiul moldo-polon din 1497
mai mult


Ciceul în 1499: de la ingerinţa voievodului Transilvaniei în relaţiile româno-ungare la „cuibul de nelegiuiţi” din imaginaţia istoricilor
mai mult


Ahmed paşa, fiul lui Ştefan cel Mare ?
mai mult


Pomenirea lui Ştefan cel Mare (şi a urmaşilor săi) la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. O îndreptare necesară şi câteva ipoteze de lucru
mai mult


Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea (1509)
mai mult


«Un temps pour parler». Dosithée de Jérusalem et le Synode de Jassy (1642)
mai mult


Refacerea Putnei – „proiect naţional” sau gest de putere ?
mai mult


O variantă necunoscută a Poricologos-ului într-un manuscris putnean din ultimul sfert al veacului al XVIII-lea
mai mult


Facerea, prefacerea şi desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna
mai mult


Despre trei egumeni ai Mănăstirii Putna şi un „stareţ” de la schitul Sihăstria Putnei
mai mult


Noi date despre părintele stareţ Teofil Patraş
mai mult


Condicile unei epoci. Cărţi de oaspeţi ale Putnei în perioada 1948–1960
mai mult


Pălăria lui Alexandru cel Bun
mai mult

,
Traducerea slavonă a Istorisirii asediului Constantinopolului, citită în sâmbăta Acatistului Maicii Domnului
mai mult


Tipografia Mitropoliei Moldovei la mijlocul secolului al XVIII-lea: ipoteze, îndreptări, consideraţii
mai mult


Relaţia dintre Mănăstirea Putna şi aşezămintele ei monahale în secolul al XVIII-lea
mai mult


Mărturii documentare privind patrimoniul religios al Mănăstirii Putna în perioada 1775–1918 (II)
mai mult


Sigiliul episcopului Dosithei Herescu
mai mult


Un nou izvor genealogic şi prosopografic: pomelnicul Mănăstirii Probota
mai mult


Pomelnicul Sihăstriei Putnei (1768)
mai mult


O contribuţie la istoria bisericii din Cetatea Sucevei
mai mult


Mai 1498: Ştefan cel Mare şi Polonia
mai mult


Izvodul manuscriselor şi tipăriturilor Mănăstirii Putna (1843)
mai mult


Un tablou votiv şi o necropolă familială. Biserica logofătului Tăutu de la Bălineşti
mai mult


Biserica Sfântul Nicolae din Bălineşti. Observaţii şi constatări
mai mult


Mineiul logofătului Tăutu (1492)
mai mult


„Donaţia de pe Ceremuş”
mai mult

,
Istorii paralele, istorii convergente. Moldova şi Ţara Românească în 1457 şi 1476
mai mult


Relaţiile politice ale Moldovei lui Ştefan cel Mare cu genovezii din Crimeea (1457–1469)
mai mult


Cronica lui Yusuf. Campania otomană din 1476
mai mult


Un ecou din Belgrad al confruntării moldo-otomane din 1476
mai mult


Ştefan cel Mare, domn al Ţării Româneşti
mai mult

,
Sigiliile boierilor lui Ştefan cel Mare
mai mult


Un manuscris puţin cunoscut al cărturarilor Spiridon şi Eustatie de la Putna (Liturghierul de la Smolensk, Rusia)
mai mult


O traducere puţin cunoscută a mitropolitului Dosoftei: Canonul Sfântului Andrei Criteanul
mai mult


Crearea lumii şi Adam şi Eva în arta post-bizantină: Câteva observaţii asupra ciclului genezei de la Arbore şi Suceviţa
mai mult


Un epitaf român în Serbia: donaţia lui Alexandru Lăpuşneanu către Mănăstirea Înălţării Domnului din Miléshévo
mai mult


Un epitrahil necunoscut din timpul voievodului Ieremia Movilă
mai mult


Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca
mai mult


Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiţia şi Mănăstirea Suceviţa
mai mult


Mănăstirile bucovinene în lumina unor documente de la Sever Zotta
mai mult


„Mazilirea” mitropolitului Sava Balaci de Constantin Duca în 1702. Semnificaţiile unei crize de putere
mai mult


La Mănăstirea Putna, în domnia lui Alexandru vodă Lăpuşneanu. Informaţii neobservate
mai mult


Reorganizarea vieţii monahale la Mănăstirea Putna în anul 1956, oglindită în arhiva mănăstirii
mai mult


Calofonia de tradiţie bizantină în şcoala muzicală de la Putna: Sf. Ioan Cucuzel şi Evstatie protopsaltul
mai mult


Preliminariile „războiului amânat”: rivalitatea polono-maghiară şi campania otomană din 1476
mai mult


„Ein Rewsze mit namen Mucha…”. Din istoria relaţiilor moldo-polone în 1486/1488–1491
mai mult


Marele cneaz Dimitrie Ivanovici. Mărire şi decădere
mai mult


Ce dezvăluie însemnările de pe un manuscris
mai mult


Un manuscris necunoscut al (iero)schimonahului Nathan(ail) Dreteanovschi
mai mult


Un tablou regăsit: Mănăstirea Putna înnoită de mitropolitul Iacov Putneanul
mai mult


Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuţi
mai mult


Arhivele mănăstirilor din Bucovina: reconstituire după un inventar din anul 1805
mai mult


Rezistenţa puterilor regionale împotriva expansiunii otomane: un aspect al cuceririi otomane a Balcanilor
mai mult


„Atunci şi tătarii au lovit Ţara Moldovei din partea aceea”. Observaţii asupra conflictului moldo-tătar din vara anului 1476
mai mult


Soli moscoviţi la curtea lui Ştefan vodă – chipuri de oameni şi faptele lor
mai mult


Presiune otomană, reacţii diferite: Moldova şi Ţara Românească la cumpăna secolelor al XV-lea și al XVI-lea
mai mult


Îndreptări şi contribuţii privind dvera Adormirii Maicii Domnului (1510) de la Mănăstirea Putna
mai mult


Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna dintr-o colecţie privată
mai mult


Mitropolitul Anastasie al Moldovei şi statutul său privilegiat în anii de retragere la Putna (1578–1588)
mai mult


Ctitori ai Mănăstirii Putna din veacurile al XVII-lea – al XVIII-lea. Note prosopografice
mai mult


Despre clădirea rezidenţială din incinta Mănăstirii Probota
mai mult


Moaşte şi minuni la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos
mai mult


O sanie, un pelerinaj şi două broderii: ce se mai poate afla despre Ştefan cel Mare
mai mult


Accesibilitate şi centralitate. Târgurile Moldovei în reţeaua internă de drumuri mari de comerţ din veacul al XV-lea
mai mult


Heraldică dinastică. Ştefan cel Mare şi stemele sale
mai mult


Basarabia, de la Ştefan cel Mare la Petru Rareş. Interpretări pe marginea surselor
mai mult


Mormântul arhimandritului Ghenadie Platenchi, egumen al Mănăstirii Putna (1826–1837)
mai mult


Mobilizarea oastei maghiare în 1497 „in subsidium et tutelam wayvode Moldauiensis”
mai mult


Câteva ştiri mărunte nefolosite, din izvoare străine, despre domnia lui Ştefan cel Mare
mai mult


Contribuţii şi îndreptări privind epitrahilul cu proroci de la Mănăstirea Putna, dăruit de Ştefan cel Mare şi Bogdan al III-lea
mai mult


Moldova lui Ştefan cel Mare în cronica persană „Opt Paradisuri” de Idris Bitlisi
mai mult

,
„Contra varietatem pugna latissima.” O pravilă moldovenească și textele ei însoțitoare (BAR Ms. sl. 636, secolul al XVI-lea)
mai mult


Ştefan cel Mare – simbol al moldovenismului în presa de factură comunistă din Republica Moldova. Studiu de caz: „Moldova Suverană” (2005–2009)
mai mult


Spiritul putnei în veacul al XVIII-lea. Zidiri în piatră și cuvinte
mai mult


Călătoria lui Ştefan cel Mare la Istanbul (1498)
mai mult


Uzun Hasan şi Moldova. Noi observaţii
mai mult


Ceremonialul închinării voievodului Moldovei la cronicarii maghiari şi relaţiile moldo-maghiare în vremea lui Ştefan cel Mare
mai mult


Contribuţii la istoria politicii externe a Moldovei între anii 1484 şi 1504. Noi izvoare, noi interpretări
mai mult


După douăzeci de ani. Comemorarea luptei de la Vaslui (1475–1495)
mai mult


Mormântul marii cneaghine Elena – informații noi
mai mult


„Dintru începutul ei a fost şi este arhimandrie”. Observaţii privitoare la arhimandriţii moldoveni (şi putneni) din veacurile al XV-lea și al XVI-lea
mai mult


Documentele Mănăstirii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Hotin
mai mult


Călătoriile unui manuscris: Tetraevanghelul din 1502 al ieromonahului Spiridon de la Putna
mai mult


Un manuscris rătăcit, o biserică dispărută și neamul lui Anastasie Crimca
mai mult


Episcopul Teofan cu piatra de mormânt la Putna (1670). Îndreptări biografice
mai mult


Un putnean din veacul al XVIII-lea – Ierothei, episcopul Huşilor
mai mult


Bucovina Centrală (bazinul superior al râului Suceava). Repere de geografie și demografie istorică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și din prima jumătate a secolelui al XIX-lea
mai mult


Victoria de la Vaslui și acțiunile diplomatice ale lui Ștefan cel Mare: câteva opinii
mai mult


Părinte şi fiu. Despre „înrudiri metaforice” şi de sânge între domni ai Moldovei şi mari duci ai Lituaniei
mai mult


Împărați sau Domni? Urmașii lui Ștefan cel Mare și titlul lor de „țar” în Cronica lui Macarie
mai mult


Eroi, vorbe memorabile, cronicari. Pe marginea unei replici atribuite lui Ștefan cel Mare
mai mult


Practica și cultura scrisului în Moldova lui Ștefan cel Mare
mai mult


Basarab Laiotă, Ștefan cel Mare și Matia Corvinul la 1477
mai mult


Îndreptări privind sfârşitul păstoririi mitropolitului Teofan I (1545/1546)
mai mult


Cutumă şi inovaţie: succesiunea la tron în Moldova, în 1517
mai mult


Documente moldovenești din vechi arhive moscovite
mai mult


„Noi” mărturii armenești despre Ștefan cel Mare și urmașii săi
mai mult


O moștenire pierdută: Sinodiconul Ortodoxiei și slujba pentru cinstirea icoanelor în Duminica Ortodoxiei
mai mult


Reizbucnirea crizei politico-dinastice în Moldova în 1447. O nouă analiză a izvoarelor
mai mult


Propaganda și popularizarea. Povestirile tipărite despre Vlad Țepeș în contextul anului 1488
mai mult


Chesarie Daponte (1713–1784): ortodoxie și educație, între Muntele Athos și Principatele Dunărene
mai mult


La începuturile relațiilor moldo-moscovite
mai mult


Peripețiile unei expediții otomane: izvoare noi și vechi despre incursiunea lui Malcocioglu Bali beg (noiembrie 1498 – februarie 1499)
mai mult


Despre pisania cu stemă de la Mănăstirea Putna (1481). Câteva reconsiderări
mai mult


Arhitectura eclesiastică din vremea lui Ștefan cel Mare. Ce și cât știm
mai mult


Tetraevanghelul bisericii de la curțile din Hârlău (1504)
mai mult


O însemnare și un manuscris din vremea lui Petru Rareș – de la Theodosie (1543) la Theodosie (1603)
mai mult


Despre Mineiul cu însemnarea despre incendiul din 1536 de la Mănăstirea Putna
mai mult


Hramul Sfintei Treimi la Dragomirna
mai mult


O scrisoare a mitropolitului Anastasie Crimca adresată patriarhului Moscovei Filaret Nichitici
mai mult


Miron Barnovschi Movilă și Curtea de la Moscova: despre moaștele Sfântului Iacob Persul
mai mult


Ctitori ai Sihăstriei Putnei din veacul al XVIII-lea. Note prosopografice
mai mult


O condică de documente din secolul al XIX-lea: martor al „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina
mai mult


Considerații asupra artileriei lui Ștefan cel Mare
mai mult


Despre un proiect de cruciadă din anul 1500
mai mult


Filotei de Putna, episcop de Roman în vremea lui Mihai Viteazul (15 iunie – 6 septembrie 1600)
mai mult


Încercările unei generații. Putneni în administrația bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)
mai mult


„Straja țării”: Ștefan cel Mare și Mănăstirea Putna în imagini filatelice românești
mai mult


Soborul Mănăstirii Putna la sfârșitul secolului al XVIII-lea, după documente păstrate la Allgemeines Verwaltungsarchiv din Viena
mai mult


La 341 de ani după căderea Constantinopolului: un manuscris, un sucevean și un fenomen cultural
mai mult


Via terrestris: o dificilă coabitare moldo-genoveză din timpul lui Ștefan cel Mare
mai mult


Observații în legătură cu roza din stema lui Ștefan cel Mare și contextul de după victoria de la Vaslui
mai mult


Mărturii documentare austriece privind construirea unei clopotnițe noi la Mănăstirea Putna în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
mai mult


Din arhivele sucevene: un Gromovnic putnean analizat și comentat de Artemon Bortnic, rectorul Seminarului din Cernăuți (1838)
mai mult


Despre Ștefan cel Mare și Moldova la sfârșitul secolului al XVII-lea. Note pe marginea unor fragmente de cronică târzie
mai mult


Contribuții la istoria Bisericii Ortodoxe Române din secolele XV–XVI
mai mult


Despre epitrahilul lui Ștefan cel Mare de la Pătrăuți. Noi date
mai mult


Manuscrisul Sl. 117 (BAR) și rugăciunile lui pentru domn și familia sa
mai mult


Un ecou al asediului Sucevei din anul 1497 în frescele de la Arbore?
mai mult


Manuscrisul cronicii moldo-germane din anul 1502: o analiză paleografică
mai mult


Un portret neașteptat în biserica Mănăstirii Coșula
mai mult


Acte ctitoricești și gesturi de putere la Miron vodă Barnovschi
mai mult


Inventarele vechi ale Mănăstirii Sucevița
mai mult


Copia unui document inedit de la Ștefan cel Mare și câteva observații asupra familiei boierului Mihail „de la Dorohoi”
mai mult


Ideea imperială în țările române. Alte puncte de vedere
mai mult


Între Prut și Nistru în secolul al XV-lea. Gânduri de arheolog
mai mult


Campaniile lui Ștefan Báthory, căpitanul lui Matia Corvinul, în Moldolva și Țara Românească, în vara-toamna anului 1476
mai mult


Ștefan cel Mare, Mesih Pașa, „răscoala” lui Mucha și preliminariile războiului moldo-polon
mai mult

,
Oglinda puterii. Domnia lui Ștefan cel Mare și Cronica moldo-germană
mai mult


Tributul Moldovei la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare: mărturia lui Marino Sanudo „cel Tânăr”
mai mult


Ivan Ivanovici zis cel Tânăr, ginerele lui Ștefan cel Mare
mai mult


Un epitrahil cu portretul lui Ștefan cel Mare regăsit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena
mai mult


Notă despre iconografii cu caracter trinitar în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI)
mai mult


Pentru o ediție critică a scrisorii lui Ștefan cel Mare către principii creștini. Observații pe marginea listei căpeteniilor otomane participante la bătălia de la Vaslui (10 ianuarie 1475)
mai mult


Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova
mai mult


Monahul Pafnutie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Putna
mai mult


Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului (I)
mai mult


Condica pentru hrana și banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890
mai mult


O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan
mai mult


Stindardul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze și semnificații românești în contextul anilor 1917–1918
mai mult


Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova, 1442–1456. O reevaluare (I)
mai mult


Violența – instrument al puterii în Moldova lui Ștefan cel Mare
mai mult


O reconstituire cartografică a braniștii Mănăstirii Putna la anul 1502
mai mult


Conexiuni culturale putnene în secolul al XVIII-lea
mai mult


Doi muzicieni necunoscuți ai școlii medievale putnene: Ieromonahul Vasilie și monahul Isachie
mai mult


Egumenii Mănăstirii Putna (1762–1878). Atestări în Condica vitelor începută de arhimandritul Vartolomei Mazereanu
mai mult


O adăugire la zestrea Putnei
mai mult


The Oxford Anonymous Chronicle (Bodleian Library, Ms Marsh 313). O cronică anonimă otomană din vremea lui Bayezid al II-lea mai puțin cunoscută
mai mult


Broderiile moldovenești și tradițiile artistice bizantine
mai mult


Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova, 1442–1456. O reevaluare (II)
mai mult


Războiul antiotoman, tratatul de pace moldo-polon și problema Pocuției (1498–1499)
mai mult


Omnes enim in eadem navi sumus: războiul antiotoman, Veneția și Moldova
mai mult


Ștefan, țara sa, oamenii săi. Reflecții contrariate
mai mult


Un panaghiar de la Ștefan Tomșa pentru Mănăstirea Solca
mai mult


Exilul ca ultim loc de odihnă: Mitropolitul Dosoftei Barilă în Stryi
mai mult


Din tezaurul de legende și povestiri al Mănăstirii Dragomirna
mai mult


În tradiția lui Ștefan cel Mare: Ieremia Movilă în căutarea unei legături cu regele Poloniei (1591–1603)
mai mult


Episcopul Benedict „din Țara Moldovei”
mai mult


Despre „pierzătoriul foc” de la Mănăstirea Sucevița (1831). O nouă sursă documentară
mai mult


Deux Anthologies de chant du monastère de Putna: nouvelles découvertes dans les archives du Musée Historique d’Etat de Moscou
mai mult


Noi izvoare privitoare la exportul de cereale al Țărilor Române în secolul al XV-lea
mai mult


Scrisoarea marii cneaghine a Moscovei Elena Stefanovna (Voloșanca) către tatăl ei, voievodul Moldovei Ștefan III (cel Mare): noi aspecte de cercetare
mai mult


Un Hronograf târziu, Ștefan „cel Viteaz” și Bogdan Aleksandrovici
mai mult


Dimensiunile personalității lui Ștefan cel Mare reflectate în manualele școlare de istorie din Republica Moldova (1990–2013)
mai mult


Însemnări de pe tipărituri slave din biblioteca Mănăstirii Putna
mai mult


Un nou manuscris al copistului Prohor de la începutul secolului al XVII-lea
mai mult


File uitate din biografia unui egumen putnean
mai mult


Broderiile de la Mănăstirea Putna (sec. XV–XVI). Caracteristici și comparații
mai mult


Domnul Moldovei și Marele Turc – ultima bătălie a campaniei din 1462
mai mult

,
Mărturii despre mănăstiri și călugări din Țările Române în documente turcești din a doua jumătate a veacului al XVI-lea
mai mult


Cu privire la manuscrisele copistului moldovean Teodor Mărișescul de la Mănăstirea Neamț
mai mult


Frescele de la biserica Sf. Gheorghe din Hârlău și cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui Ștefan cel Mare
mai mult


Papa Inocențiu al VIII-lea și cruciada
mai mult


O ceașcă de la „Ștefan voievod, fiul lui Bogdan voievod”, la Sankt-Petersburg
mai mult


Invazia de lăcuste din timpul războiului dintre Ștefan cel Mare și Mehmed al II-lea
mai mult


Clopotele lui Ștefan cel Mare
mai mult


Între o retorică a puterii și intercesiune: câteva observații cu privire la selecția figurilor iconice din naosul bisericii Sf. Nicolae din Rădăuți (c. 1480–1500)
mai mult

, ,
De Moldavie à Kiev : les pérégrinations de la « croix de Théophane »
mai mult


Les trésors du monastère de Râșca à Kiev
mai mult


Glose româno-chirilice din Pravila bisericească de la Arad
mai mult


Braniștea Mănăstirii Putna în anii 1502, 1647 și 1790. O abordare cartografică comparativă
mai mult


O condică de oaspeți a Mănăstirii Putna din anii 1911–1912
mai mult


Lada de lemn de la Putna: detalii iconografice, tehnice și stilistice
mai mult

,
Ieromonahul Pimen Zainea, stareț (1958–1961) și ghid (1964/5–1974) la Mănăstirea Putna – documente din arhiva mănăstirii
mai mult


(Engleză) The Significance of the Putna Music School in the History of Orthodox Church Music
mai mult


(Engleză) Putna Musical School and Tradition of Ukrainian-Belarusian Church Chant of the 16th–18th centuries: Some Points of Interaction
mai mult


(Engleză) Four-meter phrases in Middle Byzantine chant (I)
mai mult


Kastoria 8 Asmatikon – O enigmă bizantină medievală
mai mult

,
Acoperământul pentru Sfânta Masă, inv. 19, de la Mănăstirea Putna. Istorie în fragmente
mai mult


Documente suspecte din vechea arhivă a Mănăstirii Putna
mai mult


Alexandrina Magheru-Haralamb și Serbarea de la Putna din anul 1871
mai mult


Prima mențiune onomastică în istoria muzicii de cult din Moldova
mai mult


Instrumente muzicale în picturile și miniaturile de la Mănăstirea Dragomirna
mai mult


Condicile manuscrise ale călugărilor Mănăstirii Dragomirna (1786−1878)
mai mult


Pietrele de mormânt. O tristă poveste
mai mult


Despre călugărirea silită a Elenei Rareș (1552). Între canon și mentalitate medievală
mai mult


Despre câteva broderii românești aflate în Rusia
mai mult


De la Bunești la București. Epitaful uitat al lui Ștefan Tomșa II și istoria „fragilă” a țesăturilor de cult pictate
mai mult


„Apus de Soare”: eveniment, mărturii, posibile implicații
mai mult


„Cei Cinci martiri” în pictura murală din Moldova: notă despre contexte iconografice și subtexte devoționale
mai mult


Fuga Mitropolitului Antonie Putneanul în Rusia și caterisirea lui (1739). O reevaluare istorică și canonică
mai mult


Două contribuții la istoria Mitropolitului Iacov Putneanul
mai mult


Un manuscris necunoscut de la Mănăstirea Putna (1856)
mai mult


Epitete și titluri atribuite lui Ștefan cel Mare, la Serbarea de la Putna din anul 1871
mai mult


Steagul junelor române din Crișana dăruit la Serbarea de la Putna, din anul 1871
mai mult


Un personaj important al Serbării de la Putna din 1871: Emanuel Logothetti. Schiță biografică
mai mult


Serbarea de la Putna. Arcadie Ciupercovici și altele
mai mult


Dosarul 3/1900 din Arhiva Mănăstirii Putna. Autobiografia egumenului Teofil Patraș, Serbarea de la Putna din 1904 și alte evenimente din 1897–1936
mai mult


Valahii și Valahia în memoriile lui Konstantin Mihailović de Ostrovița
mai mult


Muzica în Moldova lui Ștefan cel Mare. Certitudini și ipoteze
mai mult


Din nou despre campania lui Bogdan al III-lea în Polonia (1509)
mai mult


Daruri pentru țar de la Vasile Lupu
mai mult


Despre o Psaltire din sec. al XVI-lea a Mănăstirii Putna aflată în colecția Bibliotecii de Stat a Rusiei
mai mult


Colecția de peceți a Mănăstirii Dragomirna – simbol al continuității religioase în Bucovina secolului al XIX-lea
mai mult