VI, 2010, 1Icoane ale maeştrilor ruşi din secolul al XV-lea la Mănăstirea Putna. Registrul apostolilor şi prăznicarele | p. 7–32


Cuvinte cheie
iconostas, maeştri invitaţi, pictură de icoane, pictură moscovită, Ştefan cel Mare

Rezumat

Opt icoane cu chipuri de apostoli sunt tot ceea ce a rămas dintr-un registru de iconostas nu prea mare, păstrat la Mănăstirea Putna. Nu s-au păstrat imaginile centrale ale registrului, precum şi figurile lui Luca, Vartolomeu, Iacov şi Toma. Poziţiile, siluetele apostolilor, amplasarea drapajelor au corespondenţe directe într-o serie de iconostase realizate de iconari moscoviţi pe parcursul secolului al XV-lea. Mâna pictorilor moscoviţi se simte în trăsăturile stilistice ale operelor: în caracterul desenului şi în modeleul chipurilor, în organizarea ritmică a ansamblului, în particularităţile coloritului rece.

 

Cu toate acestea, icoanele au fost pictate în Moldova: lemnul scândurilor şi rama (profilată cu duble adâncituri şi proeminenţe) nu sunt caracteristice icoanelor ruseşti. Comanda locală se simte şi în componenţa complexului de icoane: pentru ţările lumii bizantine sunt tipice registrele cu apostoli, pe când în iconostasele ruseşti, cu rare excepţii, figurează de obicei registrele de tip Deisis – registre, ce cuprind chipuri de sfinţi din diferite categorii. Este schimbată şi tipologia feţelor apostolilor: nasurile lejer arcuite nu sunt caracteristice picturii ruse a acelei perioade. Nu este exclus ca din acelaşi iconostas să provină şi icoanele prăznicare (pe scânduri de preparaţie locală), – lucrări, în care pictura iniţială – conservată doar în icoana Înălţarea Domnului – a fost, de asemenea, executată de către un remarcabil maestru moscovit.

 

Maeştrii-iconari, care au realizat aceste icoane de la Putna, aparţin uneia din multiplele direcţii ale artei moscovite din ultima treime a secolului al XV-lea (direcţii, situate în afara cercului celebrului zugrav Dionisi).

 

Probabil, pictorii au fost invitaţi pe timpul lui Ştefan cel Mare, în perioada când relaţiile politice şi culturale cu Moscova se dezvoltau activ, mărturie concludentă a acestui fapt servind căsătoria din 1483 a cneazului Ivan Ivanovici – fiul mai mare al marelui cneaz al Moscovei Ivan al III-lea – cu Elena, fiica lui Ştefan cel Mare. Motiv al invitării zugravilor putea fi decorarea bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Putna – care se construia în anii 1469–1470 – sau lucrările de reparare la aceeaşi biserică, devenite necesare după incendiul din 1484. Particularităţile acestui ansamblu de icoane aruncă o nouă lumină asupra caracterului activităţii maeştrilor-zugravi invitaţi (dintr-o ţară a lumii ortodoxe în alta) din perioadele bizantină târzie şi post-bizantină.

 

Bibliografie

Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания, 1, Древнерусское искусство X – начала XV века, Моscovа, 1995

Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Лицевые рукописи XI-XIX веков, Моscovа, 2010

Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря [Catalogul expoziţiei], Моscovа, 2002

Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Моscovа, 2003

Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, în Полное Собрание Русских Летописей, XII, Мoscovа, 2000

Monah Alexie Cojocaru, Inventarul de odoare şi obiecte ale Mănăstirii Putna (1796), în „Analele Putnei”, II, 2006, 1–2

Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Bucureşti, 1979

Alexandru Efremov, Icoane româneşti, Bucureşti, 2002

I. S. Rodnikova, Псковская икона XIII–XVI веков, Leningrad, 1990

Marina Sabados, Vechi icoane ruseşti la Mănăstirea Putna, în „Ars Transsilvaniae”, XIX, 2009

Ε. Ν. Τσιγαριδας, Treasures of Mount Athos [Catalogue of the Exhibition], Thessaloniki, 1997

Idem, Φοριτες εικονες, în Ιερα Μεγιστη Μονη Βατοπαιδι. Παραδοση – Ιστορια – Τεχνη, 2, Sfântul Munte, 1996

Коста Балабанов, Иконите во Македониjа, Skopjе, 1995

В. И. Балдин, Т. Н. Манушина, Троице-Сергиева лавра. Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV-XVII вв., Мoscova, 1996

Д. Н. Гоберман, Молдавские ковры, Chişinău, 1959

Воислав Джурич, Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония, Моscovа, 2000

В. А. Кучкин, Г. В. Попов, Государев дьяк Василий Мамырев и лицевая Книга пророков 1489 года, în volumul Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сборник 2, Мoscovа, 1974 (republicat în cartea: Г. В. Попов, Рукописная книга Москвы. Миниатюра и орнамент второй половины XV–XVI столетия, Моscovа, 2009)

Н. А. Маясова, Древнерусское шитье, Моscovа, 1971

Е. Я. Осташенко, «Успение» – храмовая икона Успенского собора Московского Кремля. К вопросу о развитии живописи Москвы второй половины XV в., în volumul Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина XV – начало XVI века. К 500-летию росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, Моscovа, 2005

Е. Я. Осташенко, Андрей Рублёв. Палеологовские традиции в московской живописи конца XIV – первой трети XV века, Моscovа, 2005

И. И. Плешанова, Л. Д. Лихачёва, Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея, Leningrad, 1985

Г. В. Попов, Б. Н. Дудочкин, Н. Н. Шередега, Андрей Рублёв. Подвиг иконописания, Моscovа, 2010

Александр Преображенский, Иконография «пелены Елены Волошанки» и проблема портретной традиции в московском искусстве рубежа XV-XVI веков, în „Искусствознание”, Моscovа, 2003, fasc. 2

Александр Преображенский, Ктиторские портреты Средневековой Руси и их воздействие на русскую иконографию (XI–XV вв.) (în curs de apariţie)

А. Ружицка-Брызек (Anna Różycka-Bryzek), Росписи капеллы Казимира Ягеллона на Вавеле, în volumul Древнерусское искусство. Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской эпохи. К 1100-летию Пскова, Моscovа, 2008

В. Д. Сарабьянов, Э. С. Смирнова, История древнерусской живописи, Моscovа, 2007

Бранислав Тодић, Грачаница. Сликарство, Belgrad – Priština, 1988