VI, 2010, 1Iacov Putneanul, ctitor al renaşterii Sucevei din veacul al XVIII-lea | p. 135–142


Cuvinte cheie
Biserica Sf. Dumitru, Mitropolitul Iacov Putneanul, negustori sud-dunăreni, pomelnic, Suceava

Rezumat

Lucrarea de faţă scoate la lumină o altă faţetă a preocupărilor mitropolitului Iacov Putneanul pe lângă cele deja cunoscute şi îndelung studiate, anume o serie de iniţiative ale sale, legate de biserica domnească cu hramul Sf. Dumitru din târgul Sucevei şi de comunitatea urbană de acolo. Pomelnicul bisericii şi documentele epocii arată preocuparea activă a mitropolitului pentru situaţia târgului, concretizată în iniţiative prin care Iacov fie se substituia domnului, fie îi oferea acestuia informaţii despre problemele concrete ale comunităţii orăşeneşti, dar şi soluţii pentru rezolvarea acestora. Prin toate aceste măsuri, pornind de la activitatea de refacere a bisericilor părăginite şi coagularea comunităţii ortodoxe în jurul acestora, apoi prin încurajarea stabilirii în târg a negustorilor sud-dunăreni, posesori de capitaluri care le lipseau localnicilor, rolul mitropolitului Iacov în refacerea economică şi comunitară a Sucevei apare cu pregnanţă. Inventariindu-se sumar şi alte măsuri de acest fel ale mitropolitului, este subliniată preocuparea sa nemijlocită pentru aspectul practic urmărit de conducătorii iluminişti: eficienţa guvernării, cheia după care trebuie interpretate iniţiativele sale.

 

Bibliografie

Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ed. acad. Radu Grigorovici, Bucureşti, 1998

Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393–1848), întocmit de Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu, Sevastiţa Irimescu, Bucureşti, 1983

Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 1388–1918, întocmit de Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, Gavril Irimescu, I, Bucureşti, 1989

I. Bianu, Catalogul manuscriselor româneşti, I, numerele 1–300, Bucureşti, 1907

Ioan Canta, Letopiseţul Ţării Moldovei de la a doua şi până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voievod (1741–1769), ed. Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu, Bucureşti, 1987

I. Caproşu, Vechea catedrală mitropolitană din Suceava, Iaşi, 1980

Emil-Ioan Emandi, Mihai-Ştefan Ceauşu, Să nu dărâmi, dacă nu ştii să zideşti (Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava, 1388–1988), Rădăuţi-Iaşi, 1991

Ştefan S. Gorovei, Semnificaţia unor documente false din veacul XVIII: 1. „Cartea sobornicească” din 1 ianuarie 1752, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol», Iaşi”, XXVI/1, 1989

Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoşani, Bucureşti, 1981

N. Grigoraş, Mitropolitul Iacov I Putneanul, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, XXXIV, 1958, 9–10

N. Iorga, Istoria comerţului cu Orientul, Bucureşti, 1939

Cătălina Opaschi, O diplomă de înnobilare – noi date despre familia Prunkul, în „Cercetări Numismatice”, VIII, 2002

Alexandru Pînzar, Ştefan S. Gorovei, Un pomelnic sucevean şi autorul său putnean, în „Analele Putnei”, V, 2009, 2

Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, În slujba ortodoxiei româneşti, a năzuinţelor de unitate naţională şi de afirmare a culturii române. Mitropolitul Iacob Putneanul (1719–1778), Mănăstirea Neamţ, 1978

Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, III, Bucureşti, 1993