VI, 2010, 1Ghervasie de la Putna şi Daniil de Strehaia | p. 101–118


Cuvinte cheie
activitate literară, Ghervasie, Putna, Strehaia

Rezumat

Activitatea literară a ieromonahului Ghervasie era necunoscută până în 2006, când autorul prezentului studiu a pus-o în evidenţă, atrăgând atenţia asupra a două Liturghiere scrise de el în Ţara Românească, în 1676 şi 1677. Biografia acestui călugăr ieşit din obştea Mănăstirii Putna rămânea necunoscută. Din nou pe urmele lui Ghervasie, autorul adaugă încă un manuscris provenind din atelierul său, o carte de cântări liturgice (1675) şi începe să-i schiţeze o posibilă biografie. Documentele atestă la Putna existenţa unui monah Ghervasie în 1664 şi a unui egumen cu acelaşi nume în 1667 şi apoi în 1668, alături de Teofan, fost episcop de Rădăuţi şi el însuşi fost egumen al Putnei. Autorul presupune că este vorba de un singur personaj, care, după ce a condus câţiva ani marea mănăstire a Putnei, a plecat (în împrejurări necunoscute) în Ţara Românească, unde se regăseşte în anturajul mitropolitului Varlaam în 1676 şi în acela al arhiepiscopului Daniil de Strehaia în 1677. Acesta din urmă, a cărui biografie este controversată încă, îşi spunea el însuşi strein, din Ţara Moldovei şi se presupune (cu dreptate, pare-se) că ar fi fost originar din Ţara de Jos a Moldovei. Or, episcopul Teofan – alături de care se afla egumenul Ghervasie în 1668 – avusese în anturajul său, la Rădăuţi, un diacon numit Daniel, care se arăta, şi el, originar din Ţara de Jos a Moldovei. Autorul se întreabă dacă nu va fi fiind vorba de viitorul arhiepiscop de Strehaia, ceea ce ar putea explica plecarea lui Ghervasie în Ţara Românească.

 

Dar cercetările asupra acestui călugăr cărturar continuă…

 

Bibliografie

Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, V (1640–1644), întocmit de Marcel Dumitru Ciucă, Doina Duca-Tinculescu şi Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 1985

Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, II, Bucureşti, 1959

Idem, III, Bucureşti, 1968

Documentele mănăstirilor (DJ Suceava AN), mapa VI

Documenta Romaniae Historica, XXI (1632–1633), volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi L. Şimanschi, Bucureşti, 1971

Idem, A. Moldova, XXIV (1637–1638), volum întocmit de C. Cihodaru şi I. Caproşu, Bucureşti, 1998

Idem, A. Moldova, XXVI (1641–1642), volum întocmit de I. Caproşu, Bucureşti, 2003

Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, coordonatori: Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1988

Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, red. M. Berza, Bucureşti, 1958

Teodor Balan, Documente bucovinene, I (1507–1653), Cernăuţi, 1933

Idem, Documente bucovinene, III (1573–1720), Cernăuţi,1937

Ivan Biliarsky, Două manuscrise moldoveneşti din colecţia Mănăstirii Schimbarea la Faţă de lângă Veliko Târnovo, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 1

C. Bobulescu, Vieţi de zugravi (1657–1765) şi autobiografia lui Ghenadie Părvulescu arhimandritul (22 oct. 1805 – 6 sept. 1873), extras din „Arhiva Românească”, V, 1940

Victor Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise din Mănăstirea Putna, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, XLII, 1966, 7–8

I. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus editat de ~, I, Iaşi, 2008

Ierodiac. Teofilact Ciobîcă, Contribuţii la istoria Mănăstirii Putna, în „Teologie şi Viaţă”, 2, 1992, 8–10

Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1912

Idem, Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905

Idem, O inspecţie eclesiastică din anul 1667, în „Candela”, XXVII, 1908, 7

Al. T. Dumitrescu, Contribuţiuni la istoriografia românească veche. Despre „Istoria Ţării Româneşti dintru început” şi autorul ei Daniil Panonianul, fost mitropolit al Ardealului şi episcop al Străhăii, precursorul şcoalei latiniste (1652–1686), în volumul Lui Ion Bianu amintire. Din partea foştilor şi actualilor funcţionari ai Academiei Române la împlinirea a şasezeci de ani, Bucureşti, 1916

Ştefan S. Gorovei, Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti, în „Analele Putnei”, III, 2007, 1

B. P. Hasdeu, Arhiva Istorică a României, I, 1864, 9

N. Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, I, Bucureşti, 1899

Idem, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, II, Bucureşti, 1900

Idem, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, VII, Bucureşti, 1904

A. I. Jacimirskij, Slavjanskie i russkie rukopisi rumynskich bibliotek, Sankt-Petersburg, 1905

Eugen A. Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina. Epigraphische Beiträge zur Quellenkunde der Landes- und Kirchengeschichte, I. Teil: Steininschriften, Viena, 1903

Bogdan-Petru Maleon, Clerul de mir din Moldova secolelor XIV–XVI, Iaşi, 2007

Idem, Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale moldoveneşti din secolul al XV-lea. Studiu de caz: Mănăstirea Putna, în „Analele Putnei”, III, 2007, 1

Episcopul Melchisedec, Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 monastiri şi biserici antice, Bucureşti, 1885

Fr. Miklosich, Lexicon Palaeoslovenico–Graeco–Latinum, Viena, 1862–1865

Olimpia Mitric, Manuscrise româneşti din Moldova. Catalog, II, Iaşi, 2007

Pr. prof. Mircea Păcurariu, Contribuţii la istoria Episcopiilor Romanului, Rădăuţilor şi Huşilor în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LV, 1979, 1–2

Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, II, ediţia a II-a, Bucureşti, 1994

Valentina Pelin, Manuscrise din domnia lui Ştefan cel Mare (II), în „Analele Putnei”, IV, 2008, 2

Pr. Grigore Popescu şi Gion D. Ionescu, Date noi despre mitropolitul Teodosie al II-lea al Moldovei, în „Biserica Ortodoxă Română”, CIV, 1986, 5–6

Iidem, Fostul mitropolit Teodosie al II-lea al Moldovei. Propunere de canonizare, în „Biserica Ortodoxă Română”, CIX, 1991, 4–6

Pr. Paulin Popescu, Manuscrise slavone din Mănăstirea Putna, I, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXX, 1962, 1–2

Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor. Pagini de istorie, tipărită cu binecuvântarea şi sprijinul Prea Sfinţitului Eftimie, Episcopul Romanului şi Huşilor, 1990

Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974

Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna, în „Analele Putnei”, III, 2007, 1

Eadem, Scrisori putnene în arhive ardelene, în „Analele Putnei”, V, 2009, 2

N. Şerbănescu, Despre Episcopia Strehaiei, în „Mitropolia Olteniei”, VI, 1954, 9–10

N. A. Ursu, Contribuţii la istoria culturii româneşti în secolul al XVII-lea. Studii filologice, Iaşi, 2003

Idem, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumîneşti, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, 2009

Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653–1658), Iaşi, 2003